Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6901200

צור קשר

hvg@sulam.co.il

שלח דוא"ל

הרשמה לבית הספר "הר וגיא" - שנה"ל תשפ"ג

 ברוכים הבאים למערכת הרישום של בית הספר "הר וגיא"- שנה"ל תשפ"ג.
 
לרשותכם 20 דק' למילוי הטופס. 
*לצורך מילוי הטופס אנא הצטיידו בתעודות הזהות של שני ההורים עם הספח.
 

תאריך\שעה: 29/05/2023 15:56:46
מספר בקשה: 1138984
*
ז'
ח'
ט'
י'
יא'
יב'
פרטי התלמיד
*
*

בן
בת
*
*
*
*

**
פרטי הורים
הורה החי
בנפרד מההורה האחר חייב למלא בטופס הרישום את פרטי ההורה האחר.
פרטי הורה 1
*
אב
אם
*
*
*
*
*
*
*
*
פרטי הורה 2

אב
אם
שאלון קליטה ושיבוץ
מילוי השאלות בשאלון זה הנו חובה.
אם אין לכם תשובה, ניתן לכתוב אין.
המידע משאלון זה יועבר למנהל/ת חטיבת הביניים,
לרכז/ת השכבה וליועצ/ת החינוכי/ת למטרות שיבוץ בכיתה מתאימה.
לטובת ילדיכם פרטו ככל האפשר.
הורים המעוניינים להיפגש עם היועצ/ת לפני תחילת שנת הלימודים מוזמנים לפנות למייל
einavb@sulam.coil
*
נשואים
גרושים
פרודים
ידועים בציבור
הורות יחידנית
אחד ההורים נפטר
אחר (נא לפרט)

שימוש בשדה זה הוא רק למי שבחר בשאלה הקודמת את האפשרות "אחר"
*
*
*
*
*
*
*
*

*
אישור ויתור על סודיות
*
*
*
*
מאשר/ת העברת מידע, בע"פ ובכתב, מהצוות החינוכי של ביה"ס הקודם,
לצוות החינוכי של ביה"ס "הר וגיא".
ידוע לי שהמידע יכלול:
תפקוד לימודי, תפקוד התנהגותי וחברתי,
בעיות מיוחדות (קשב וריכוז, בעיות רגשיות ואחרות),
סיוע לימודי (ע"ח שעות שילוב, סיוע אחר),
ממצאי אבחונים וכדו'.
כמו כן, אני מאשר/ת העברת עותקי תעודות בית ספר של בני/בתי.
אישור צילום במסגרת פעילות בית ספרית
*
*
*
ז'
ח'
ט'
י'
יא'
יב'
*
*
*
אני מאשר/ת בזאת, לבית החינוך המשותף "הר וגיא",
לצלם את בני/בתי במסגרת פעילויות בית ספריות, וכן לעשות שימוש בצילום
לצורכי פרסום, באתר ביה"ס ובעיתונות המקומי.
אין לי ולא יהיו לי כל תביעות, דרישות או טענות בנוגע לצילום הנ"ל או לפרסומו כאמור.
לסיום ההרשמה,
חובה לצרף צילומי (jpg) תעודות זהות של שני ההורים עם ספחים מלאים (פתוחים לרווחה) !!
במקרים בהם יש רק הורה אחד יש לצרף את אותו צילום פעמיים.
*

*


הקלד את הספרה "א ר ב ע"

mhvg abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות