Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6901200

צור קשר

hvg@sulam.co.il

שלח דוא"ל

הרשמה לבית הספר "הר וגיא" - שנה"ל תשפ"ג

 ברוכים הבאים למערכת הרישום של בית הספר "הר וגיא"- שנה"ל תשפ"ג.
 
לרשותכם 20 דק' למילוי הטופס. 
*לצורך מילוי הטופס אנא הצטיידו בתעודות הזהות של שני ההורים עם הספח.
 

תאריך\שעה: 17/08/2022 08:08:43
מספר בקשה: 1008232
* הרשמה לכיתה:
ז'
ח'
ט'
י'
יא'
יב'
פרטי התלמיד
* שם פרטי
* שם משפחה
מין
בן
בת
* ביה"ס נוכחי
* מספר ת.ז
* תאריך לידה
* ארץ לידת התלמיד/ה
תאריך עליה מדויק
* כתובת התלמיד/ה כולל ת.ד. ומיקוד
כתובת נוספת להורים גרושים/פרודים
(נא לציין גם את שם ההורה)

מס' טלפון בבית
מס' טלפון נייד של התלמיד/ה
* מס' אחים ואחיות (עד גיל 18)
פרטי הורים
הורה החי
בנפרד מההורה האחר חייב למלא בטופס הרישום את פרטי ההורה האחר.
פרטי הורה 1
* קרבת ההורה
אב
אם
* הורה 1 שם מלא (ממלא הטופס)
* הורה 1 מס' ת.ז.
* הורה 1 ארץ לידה
* הורה 1 מצב משפחתי נוכחי
* הורה 1 מספר שנות לימוד (סה"כ)
* הורה 1 מס' טלפון נייד
* הורה 1 דוא"ל
* עיסוק ומקום עבודה
פרטי הורה 2
קרבת ההורה
אב
אם
הורה 2 שם מלא (ממלא הטופס)
הורה 2 מס' ת.ז.
הורה 2 ארץ לידה
הורה 2 מצב משפחתי נוכחי
הורה 2 מספר שנות לימוד (סה"כ)
הורה 2 מס' טלפון נייד
הורה 2 דוא"ל
עיסוק ומקום עבודה
שאלון קליטה ושיבוץ
מילוי השאלות בשאלון זה הנו חובה.
אם אין לכם תשובה, ניתן לכתוב אין.
המידע משאלון זה יועבר למנהל/ת חטיבת הביניים,
לרכז/ת השכבה וליועצ/ת החינוכי/ת למטרות שיבוץ בכיתה מתאימה.
לטובת ילדיכם פרטו ככל האפשר.
הורים המעוניינים להיפגש עם היועצ/ת לפני תחילת שנת הלימודים מוזמנים לפנות למייל
einavb@sulam.coil
* סוג הקשר בין הורי התלמיד/ה
נשואים
גרושים
פרודים
ידועים בציבור
הורות יחידנית
אחד ההורים נפטר
אחר (נא לפרט)
פירוט לשאלה הקודמת
שימוש בשדה זה הוא רק למי שבחר בשאלה הקודמת את האפשרות "אחר"
* נקודת החוזק של בנכם/בתכם
* תחביבים ותחומי עניין של של בנכם/בתכם
* חוגי העשרה מחוץ לביה"ס,
שבהם אמור/ה בנכם/בתכם להשתתף בשנת הלימודים הבאה

* נקודות חולשה (לימודיות וחברתיות),
שבהן זקוק/ה בנכם/בתכם לסיוע

* סיוע (לימודי, רגשי) שבנכם/בתכם קיבל/ה בביה"ס ומחוצה לו ותחום הסיוע
(אנא ציינו אם קיבל/ה סיוע במסגרת שעות השילוב)

* בעיות בריאות כלשהן, שחשוב שנדע עליהן
(אסטמה, אלרגיות, רגישות לתרופות וכדומה)

* תרופות שבנכם/בתכם מקבל/ת בקביעות
* אבחונים שנעשו לבנכם/בתכם
(דידקטי, פסיכולוגי, קשב וריכוז, אחר)

הערות נוספות שעשויות לסייע לנו
להבטיח קליטה מוצלחת של בנכם/בתכם בבית ספרנו

* בקשות מיוחדות לגבי שיבוץ כיתתי - ציינו שמות של 3 חברים.
נעשה מאמץ להיענות לאחת מבקשותיכם.
ציינו אם יש מגבלה כלשהי בשיבוץ.

אישור ויתור על סודיות
* אני ההורה של
* ביה"ס נוכחי
* תאריך
* חתימה
מאשר/ת העברת מידע, בע"פ ובכתב, מהצוות החינוכי של ביה"ס הקודם,
לצוות החינוכי של ביה"ס "הר וגיא".
ידוע לי שהמידע יכלול:
תפקוד לימודי, תפקוד התנהגותי וחברתי,
בעיות מיוחדות (קשב וריכוז, בעיות רגשיות ואחרות),
סיוע לימודי (ע"ח שעות שילוב, סיוע אחר),
ממצאי אבחונים וכדו'.
כמו כן, אני מאשר/ת העברת עותקי תעודות בית ספר של בני/בתי.
אישור צילום במסגרת פעילות בית ספרית
* שם התלמיד
* ת.ז.
* כיתה
ז'
ח'
ט'
י'
יא'
יב'
* שם ההורה
* תאריך
* חתימתך
אני מאשר/ת בזאת, לבית החינוך המשותף "הר וגיא",
לצלם את בני/בתי במסגרת פעילויות בית ספריות, וכן לעשות שימוש בצילום
לצורכי פרסום, באתר ביה"ס ובעיתונות המקומי.
אין לי ולא יהיו לי כל תביעות, דרישות או טענות בנוגע לצילום הנ"ל או לפרסומו כאמור.
לסיום ההרשמה,
חובה לצרף צילומי (jpg) תעודות זהות של שני ההורים עם ספחים מלאים (פתוחים לרווחה) !!
במקרים בהם יש רק הורה אחד יש לצרף את אותו צילום פעמיים.
* צילום ת.ז. של הורה 1 כולל ספח עם פרטי התלמיד והישוב

* צילום ת.ז. של הורה 2 כולל ספח עם פרטי התלמיד והישוב

קוד אבטחה
הקלד את הספרה "א ר ב ע"

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם