קשרי תפוצות

בית ספר הר וגיא מקיים קשר שוטף עם קהילות בחו"ל. 
במסגרת זו התלמידים מעורבים בהתנהלות קהילות שונות בחו"ל. 

אחת לשנה מארחים תלמידי הר וגיא את חבריהם מבתי הספר בקהילות אלו, ונציגים שלנו נוסעים כמשלחת להתארח בארצות השותפות.